Algemene Leveringsvoorwaarden Portuur te Goirle. 

 

Tijdelijke aanpassing algemene verkoopvoorwaarden Portuur per 1-4-2020.

Als gevolg van de Corona pandemie zijn wij helaas genoodzaakt om onze Algemene Verkoopvoorwaarden tijdelijk aan te passen. Als gevolg van de ingrijpende overheidsmaatregelen wereldwijd en de tekorten in productieketens hebben wij diverse (forse) prijsverhogingen van onze fabrikanten en toeleveranciers ontvangen. Deze prijsaanpassingen zijn onmogelijk door Portuur te absorberen. Door de buitengewone situatie en overmacht zijn wij helaas genoodzaakt om eerder gemaakte prijsafspraken te laten vervallen.

De prijzen van preventie en hygiëne gerelateerde producten zoals handschoenen, beschermende kleding, desinfectanten en hygiënepapier worden dan ook per direct aangepast. Het kan daarom voorkomen dat wij prijzen van lopende bestellingen moeten aanpassen. Wij proberen dit zo veel mogelijk te voorkomen en houden u zo goed mogelijk op de hoogte van deze situatie. We doen er alles aan u zo goed mogelijk te helpen en zijn dan ook continue op zoek naar andere kanalen en oplossingen. Garanties op levertijden kunnen wij op dit moment, gezien de buitengewone omstandigheden helaas niet geven.

Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Portuur zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Portuur worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Portuur worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Portuur ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Portuur zijn vrijblijvend en Portuur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Portuur. Portuur is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Portuur dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

De kleuren op uw scherm/drukproef, kunnen licht afwijken 5 tot 10% van de werkelijkheid. Vanwege de druktechniek op de Dibond / aluminium ondergrond kan er een minimaal verloop/verschil ontstaan. Wanneer u u bestelling plaatst bij Portuur/Schaduwbordenshop.nl geeft u aan van deze eventuele verschillen op de hoogte te zijn en deze te accepteren. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, exclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen. Betaling door de koper van de aan Portuur verschuldigde bedragen dient, zonder dat de koper recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. U kunt het totaalbedrag overmaken naar: ABN AMRO bankrekening NL73ABNA0599644613 t.n.v. Portuur te Goirle. Het niet volledig betalen van een of meerdere facturen op vervaldag geeft Portuur het recht de uitvoering van andere bestellingen op te schorten en dit zonder enige formaliteit. De koper mag zich niet beroepen op een betwisting met Portuur, om een betaling te weigeren. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door Portuur. Portuur behoudt zich het recht voor de bestellingen met een lagere factuurwaarde dan € 100 (exclusief BTW) € 15,00 extra administratiekosten aan te rekenen.

Artikel 4. Levering en levertijd
Indien de overmacht toestand langer duurt dan 30 dagen hebben zowel Portuur als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd. De door Portuur opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en zijn vrijblijvend. Het niet nakomen van de levertijd geeft de koper geen enkel verhaal nog grond tot weigering van de bestelling of geeft u geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Portuur is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering wordt door Portuur gedragen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Portuur verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u  over.

Artikel 6. Klachten
Iedere klacht is slechts ontvankelijk voor zover ze bij aangetekend schrijven binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de goederen worden gemeld aan Portuur. Eens deze termijn verstreken worden de goederen geacht definitief aanvaardt te zijn, hetgeen iedere mogelijkheid tot latere klacht uitsluit.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid
Portuur is van hieraan volgende garantieverplichtingen bevrijd indien de koper derden buiten schriftelijke voorkennis van Portuur, werkzaamheden aan geleverde goederen doet verrichten of deze zelf verricht. De garantie wordt gegeven voor zes maanden vanaf levering voor wat betreft het door Portuur zelf verrichte werk en voor zover de klant bewijst dat de gebreken uitsluitend het rechtstreeks gevolg zijn van verkeerde constructie en/of gebrekkige uitvoering door Portuur zelf. De garantie voor goederen door Portuur van derden betrokken strekt zich alleen uit tot de door deze derden aan Portuur gegeven garantie. De garantie beperkt zich uitsluitend

tot ofwel een schadevergoeding, hoogstens gelijk aan de factuurwaarde van de geleverde en door Portuur als gebrekkig erkende goederen, ofwel de kosteloze vervanging van de aan Portuur teruggestuurde goederen in originele toestand. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Portuur daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, op de hoogte te brengen.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Portuur geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 9. Bestellingen / communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van enig communicatiemiddel tussen u en Portuur, dan wel tussen Portuur en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Portuur, is Portuur niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Portuur.

Artikel10.Persoonsgegevens                                                              

Portuur houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Portuur respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Portuur.

Artikel 11. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Portuur ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Portuur gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Portuur kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeerde geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Diversen
Indien u aan Portuur schriftelijk opgave doet van een adres, is Portuur gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Portuur schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door Portuur gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Portuur deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Portuur in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Portuur vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Portuur is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Gerechtelijke procedures zullen plaatsvinden voor de rechtbank te Tilburg.